درباره ما

مدیر فنی: مهدی رحیمی – keymehdirahimi@gmail.com
مدیر محصول: علی محمدی نصیری –
مدیر بازاریابی و تبلیغات: شقایق جعفری پناه – Shaghayeghjafari@yahoo.com

0